KONTAKT MAPA STRONY STRONA GŁÓWNA
POL-AZBEST utylizacja azbestu azbest usuwanie azbestu
Strona główna Oferta Pozostała działalność firmy Decyzje i zezwolenia Akty prawne Dokumenty do pobrania Przydatne informacje Referencje Galeria Kontakt

 

Aktualności

Strona 1 z 5  > >>

Podlaskie: 1,2 mln zł na usuwanie azbestu w 2020 r.
W województwie podlaskim w roku 2020 przeznaczone zostanie 1,2 mln zł na dotacje dla samorządów na usuwanie wyrobów zawierających szkodliwy azbest. Gminy planują swoje projekty. Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w...
20.05.2020
Więcej...
Informacja dotycząca dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest w 2020 r.
Miasto Białystok zamierza ubiegać się o pozyskanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zadania polegające na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest zaplanowane do realizacji w 2020...
23.01.2020
Więcej...

POL-AZBEST - demontaż azbestu

Konkurs – Azbest!
10.03.2015

Konkursowy tryb wyboru wykonawców zadań w 2015 r. W ustawie budżetowej na rok 2015 zarezerwowano środki finansowe w wysokości 4 mln zł do dyspozycji Ministra Gospodarki na dotowanie zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Rada Programowa pozytywnie zaopiniowała projekt podziału powyższych środków, stanowiący podstawę konkursowego trybu wyboru wykonawców zadań w 2015 r. 

Środki z budżetu państwa mogą być przeznaczane tylko na realizację zadań ujętych w poniższych blokach tematycznych oraz powinny stanowić uzupełnienie środków własnych i pozyskiwanych z innych funduszy. 

Udział w Konkursie mogą brać jednostki samorządu terytorialnego (JST) wszystkich szczebli,  przedsiębiorcy, jednostki naukowo-badawcze, stowarzyszenia i fundacje, uczelnie i inne podmioty podejmujące wskazane przez organizatora zadania związane z realizacją Programu, których oferty będą zgodne z Regulaminem Konkursu.

Blok 1 – działania legislacyjne

Nie przewidziano dotowania działań legislacyjnych.

Blok 2 – działania edukacyjno-informacyjne

Dotacje przeznacza się na finansowanie poniższych zadań:

1) działalność informacyjno-popularyzacyjna w mediach lokalnych;

2) organizacja konferencji, sympozjów, warsztatów, szkoleń nt. zagrożeń powodowanych kontaktem z azbestem, prawidłowego usuwania wyrobów azbestowych, itd.;

3) wydanie poradników, ulotek lub plakatów na temat prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, uwzględniających najnowsze zmiany przepisów, bądź opracowań prezentujących osiągnięcia w tej dziedzinie.

Blok 3 – zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest

Dotacje przeznacza się na finansowanie poniższych zadań:

1) opracowanie programów usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest dotyczącą osób fizycznych i prawnych oraz z przygotowaniem warstwy obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego; warstwa obrysów umożliwia eksport wyników inwentaryzacji do Bazy Azbestowej do warstw w formacie *.shp i *.pdf, zgodnie z załącznikiem zamieszczonym na stronie internetowej Konkursu; wyniki inwentaryzacji zasilą Bazę Azbestową (www.bazaazbestowa.gov.pl);

2) wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dotyczącą osób fizycznych i prawnych, z przygotowaniem warstwy obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego; warstwa obrysów umożliwia eksport wyników inwentaryzacji do Bazy Azbestowej do warstw w formacie *.shp i *.pdf, zgodnie z załącznikiem zamieszczonym na stronie internetowej Konkursu; wyniki inwentaryzacji zasilą Bazę Azbestową (www.bazaazbestowa.gov.pl);

3) aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dotyczącą osób fizycznych i prawnych, z przygotowaniem warstwy obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego; warstwa obrysów umożliwia eksport wyników inwentaryzacji do Bazy Azbestowej do warstw w formacie *.shp i *.pdf, zgodnie z załącznikiem zamieszczonym na stronie internetowej Konkursu; wyniki inwentaryzacji zasilą Bazę Azbestową(www.bazaazbestowa.gov.pl);

4) szkolenia lokalne w zakresie bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest (dla OSP, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, straży miejskich i gminnych, itp.)

Blok 4 – monitoring realizacji Programu

Dotacje przeznacza się na finansowanie poniższych zadań:

1) administrowanie Bazą Azbestową;

2) rozbudowa systemu elektronicznego monitorowania realizacji Programu, integrowanie

Bazy Azbestowej z Elektronicznym Systemem Informacji Przestrzennej.

Brak możliwości składania ofert – umowa wieloletnia.

Blok 5 – działania w zakresie narażenia i ochrony zdrowia

Dotacje przeznacza się na finansowanie opracowania założeń do programu naukowego dotyczącego profilaktyki wykrywania skutków zagrożeń azbestem wynikających z ekspozycji środowiskowej.

Wykonawcy planowanych do sfinansowania w 2015 roku zadań wyłonieni zostaną w drodze konkursowego trybu wyboru ofert złożonych w terminie do dnia 3 kwietnia 2015 r. w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone na internetowej stronie Ministerstwa Gospodarki.

Wyniki konkursowego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań zostaną ogłoszone na internetowej stronie Ministerstwa Gospodarki do dnia 30 kwietnia 2015 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Instrumentów Wsparcia.

Osoby do kontaktu :

Monika Krasuska                                                                         Izabela Drelich-Sikorska

Tel.: 22 693-52-25                                                                       Tel.: 22 693-54-17

Faks: 22 693-40-23                                                                      Faks: 22 693-40-23

e-mail: Monika.Krasuska@mg.gov.pl                                          e-mail: Izabela.Drelich-Sikorska@mg.gov.pl

 

Źródło: www.mg.gov.pl

Licznik odwiedzin: 213959